Навчальна дисципліна призначена для підвищення рівня професійної компетентності працівників державної служби. 

Мета навчальної дисципліни – підвищити рівень загальномовної підготовки, культури мовлення, комунікативної професійної компетентності державних службовців, удосконалити практичні навички оволодіння основами офіційно-ділового, публіцистичного та розмовного стилів української мови, що забезпечить високий рівень професійної комунікації.

Завдання дисципліни: узагальнити та систематизувати раніше здобуті знання про українську мову як державну, про функції мови у суспільстві, про риторичні та культуромовні вимоги до мовлення носія та спрямувати зазначені вище знання у практичну площину.

У ході вивчення дисципліни державний службовець повинен

знати:

-          норми сучасної української літературної мови (зокрема орфоепічні та правописні);

-          основні комунікативні ознаки (якості) мовлення;

-          етичні та риторичні вимоги, які ставляться до усного публічного мовлення та ділового спілкування державною мовою.

уміти:

-                    правильно та доцільно використовувати засоби української літературної мови відповідно до комунікативних намірів та ситуацій спілкування;

-                    точно, доступно та коректно висловлювати свою думку для успішного розв’язання проблем i завдань професійної діяльності;

-                    використовувати засоби художньої та технічної виразності під час усного публічного виступу перед слухачами;

-                    послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовленнєвої культури.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1 кредит ECTS.