ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Студентам, які не мають доступу до матеріалів дисципліни у середовищі Moodle, необхідно звернутись до свого викладача. Викладач повинен зареєструвати кожного студента на навчальний курс.

Для викладачів: 

Інструкція про зарахування студентів на курс  

Інструкція щодо подачі заявки викладача на створення курсу

Інструкція щодо користування журналом оцінок   

Для студентів:

Студенти які не можуть підключитись до облікового запису, звернутись до старости групи.

Старости груп студентів які ще не отримали дані для входу в облікові записи, звернутися до адміністратора.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Дякуємо за розуміння!

ЗВ'ЯЗОК З АДМІНІСТРАТОРОМ ЗМІНЕНИЙ

Звернення до адміністратора за посиланням


  Доступні курси

  Метою навчальної дисципліни «Проектування та дослідження технічних систем в рослинництві» є формування у докторів філософії компетентностей використання навичок щодо знання критеріїв оцінки технічного рішення та використання методів пошуку оптимального технічного (технологічного) рішення для основних видів машин та обладнання для галузі рослинництва агропромислового комплексу країни, класифікацію методів проектування, способів пошуку нових технічних та технологічних рішень, основних шляхів розрахунку конструкційно-технологічних параметрів та режимів роботи сільськогосподарських машин та знарядь для виконання агротехнічних операцій у рослинництві.

  Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів знань та вмінь в сфері проєктного менеджменту.


  Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань та вмінь в сфері організації створення, використання та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.


  Завдання курсу забезпечити студентам сукупність знань про стан та екологічні особливості функціонування територій забруднених радіонуклідами.  Курс, також забезпечити студентам сукупність знань про ведення лісового і сільського господарства і  отримання продукції рослинництва і тваринництва в екстремальних умовах, пов’язаних із радіоактивним забрудненням навколишнього середовища.

  У навчальному курсі розглядаються основні аспекти функціонування природних екосистем. Визначаються основні загрози їх існуванню, джерела їх забруднення.
  Висвітлюються питання раціонального природокористування з розширеним оглядом еколого-економічних проблем, екологічної ефективності, управління та правового
  захисту довкілля.

  Курс з блоку обов'язкових дисциплін для студентів 1 курсу

  Вивчаються методи геодизичних вимірювань та їх обрахунків

  Доброго дня!  Прошу Вас додати дисципліну "Біодинамічне та адаптивне землеробство"  А-19м-ЗОВ, викладач Радько В.Г. 

  ДЯКУЮ!!!

  Доброго дня! У зв'язку з перерозподілом навчального навантаження по кафедрі грунтознавства та землеробства, прошу Вас додати  дисципліну "Вступ до спеціальності" для студентів А-20. Викладач  Клименко Т.В.

  ДЯКУЮ!!

  Курс “Ґрунтознавство та землеробство” вивчається студентами спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» у 1 семестрі і базується на знаннях, які вони набули, вивчаючи ботаніку, хімію, гербологію тощо. 

  Мета – сформувати у студентів теоретичні і практичні знання щодо показників і агрономічних властивостей основних типів і підтипів ґрунтів України, методів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання у аграрному виробництві, а також наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів боротьби з бур’янами, проектуванні сівозмін, системи обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення органічного виробництва та землеробства на забруднених землях. Вивчення дисципліни повинно сформувати систему знань щодо умов і факторів життя рослин, що буде враховано при плануванні ефективних ґрунтоощадних агротехнологій у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

  Метою навчальної дисципліни є формування знань фундаментальних законів, які управляють біогеохімічною діяльністю живих істот у біосфері; розуміння хімічної сутності процесів у природі, єдності та взаємодії живої і неживої природи, формування сучасного світогляду з урахуванням геологічної ролі “живої речовини”.

  Курс допоможе сформувати уявлення про основні закони, закономірності, принципи і поняття біогеохімії, хімічні властивості елементів та їх сполук, закономірності хімічних процесів, фізичні та хімічні властивості елементів, неорганічних і органічних речовин, їх значення у природному середовищі, у кругообігу речовин, у біохімічних процесах; розуміти властивості й особливості біосфери, фізико-хімічні процеси в компонентах біосфери, механізми міграції хімічних елементів, зумовлених антропогенною діяльністю; сутність біогеохімічних циклів основних хімічних елементів і сполук; класифікувати хімічні забруднювачі довкілля, їх походження і норми концентрацій у воді, повітрі, ґрунтах, організмах тощо. 

   

  3. Питання, що виносяться на залік.

   

  I .Давнє землеробство та умови його виникнення.

  2.Виникнення ботаніки та агрономії.

  З .Ґрунт, як засіб сільськогосподарського виробництва.

  4.Основне призначення сільського господарства.

  5.Склад і властивості ґрунту.

  6.Властивості органічної частини ґрунту.

  7.Сільськогосподарське використання ґрунтів та підвищення їх родючості.

  8.Вклад вчених у становлення агрономії.

  9.Роль рослин у природі.

  10.Вимоги рослин до навколишнього середовища.

  I1.Основні елементи живлення рослин.

  12.Кореневе живлення рослин.

  13 .Хімічний склад рослин.

  14.Бур"ни та їх шкода.

  15.Основні хвороби культурних рослин.

  16. Методи захисту рослин від бур”янів

  І7.Основні типи і види сівозмін.

  18.Основні системи обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарсь-ких культур.

  19.Поняття про норму висіву сільськогосподарських рослин.

  20.Добрива та їх роль у житті рослин.  

  21 .Види мінеральних добрив.

  22 .Види органічних добрив.

  23 .Основні принципи програмування врожаїв.

  24 .Агроекологічне групування ґрунтів.

  25.Основні поняття про екологію ґрунту

  26.Основні показники економічної ефективності в сільськогосподарському

  виробництві.

  27.Основні аспекти екології ґрунтів та відтворення гумусу в них.

  28.Еколого-економічні показники при вирощуванні сільськогосподарських

  культур.

   

  4.ЛІТЕРАТУРА.

   

  1.Галич М.А. ,Стрельченко В.П. Підручник /М.А.Галич, В.П.Стрель-ченко.Ж. Видавництво "Волинь",2004.- 181с.

  2.Ґудзь В.П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознавства і

  агрохімії: Підручник. /В.П, Ґудзь А.П.Лісовал, В.О.Андрієнко ; За ред. В.П.Гудзя.- К.: Вища школа, 1995.-310 с.

  3.Зінченко О.І. та ін. Рослинництво: Підручник / О.І.Зінченко,В.Н.Салатенко,М.А.Білоножко.-К.:Урожай,1995.-256 с.

  4.Кияк Г.С.Рослинництво. -К. :Вища школа головне видавництво, 1982-420с.

  5.Крикунов В.Г.Ґрунти та їх родючість. -К :Вища школа. 1990.-287с.

  6.Рослинництво з основами програмування врожаю / О.Г.Жатов,

  А.Т.Губенко, Г.О.Жатова та ін.-К.:Урожай,2001.-392с.

   

   

                           

   


  Практичний курс «Агрометеорологія» передбачає вивчення впливу метеорологічних факторів на об’єкти сільськогосподарського виробництва, які обумовлюють величину врожаю та якість продукції. Викладаються основи будови, складу атмосфери, загальні закономірності атмосферних процесів і явищ, що в ній виникають, особливості розподілу метеорологічних величин, їх зміни в часі та просторі, методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин

  Викладач: Гурманчук Олексій Вікторович, ст. викладач кафедри захисту рослин. Прошу закріпити за мною.

  Читається у магістрів 1 року навч. у 1 семестрі

  Викладач Гурманчук Олекесій Вікторович